ใช้บทเรียนนี้เพื่อนำแนวคิดที่จำเป็นในการรักษาการปฏิบัติงานในชุมชนมาใช้