Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo Pixel mới. Chúng ta cũng sẽ xem xét các phương pháp cài đặt khác nhau mà bạn có thể sử dụng.