Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo đối tượng tùy chỉnh bằng pixel cũng như các lợi ích của phương thức này.